Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych i Społecznych
Uniwersytetu Warszawskiego

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne utworzono w 1992 r. na podstawie projektu przedstawionego przez prof. Jerzego Axera ówczesnemu Rektorowi Uniwersytetu Warszawskiego prof. Andrzejowi Kajetanowi Wróblewskiemu.  Studia te uruchomiono z myślą o osobach obdarzonych niespokojnym umysłem, dociekliwych i refleksyjnych,  a zarazem gotowych brać na siebie współodpowiedzialność za kształt i rytm swoich studiów. Taka forma studiowania, odchodząca od szkolnych schematów, wymaga od studentów dużej samodyscypliny oraz - na co wskazuje dotychczasowa praktyka - działa mobilizująco i w większym stopniu przynosi zadowolenie ze studiów. Wykształcenie nowoczesnego humanisty wymaga bowiem gotowości do stałego przekraczania granic wąskich specjalności i rozumienia języka dyscyplin pokrewnych. Ten rodzaj studiów zwiększa także umiejętność przystosowania się absolwentów Kolegium  MISH do zmiennych warunków na rynku pracy.

W ciągu 20 lat, które upłynęły od czasu powołania MISH, w toku zmian – jakie zaszły i wciąż zachodzą – w polskim szkolnictwie wyższym coraz wyraźniej ujawniała się zasadność powołania takiego modelu studiów, o czym świadczy przyjęcie wzorowanego na inicjatywie UW modelu MISH w czołowych uniwersytetach polskich:

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – od roku 1997,
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach – od roku 1997,
  • Uniwersytet Jagielloński – od roku 2000,
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski – od roku 2000,
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – od roku 2002,
  • Uniwersytet Wrocławski – od roku 2004,
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – 2007,
  • Uniwersytet Łódzki – od roku 2008,
  • Uniwersytet Opolski – od rok 2011.

Miarą sukcesu tych inicjatyw było powołanie do życia w roku 1999 międzyuniwersyteckiej ogólnopolskiej struktury pod nazwą Akademia „Artes Liberales”, która przeniosła doświadczenia MISH-ów na poziom studiów międzyuczelnianych.

Aktem prawnym określającym szczegółowe zasady funkcjonowania Kolegium MISH jako międzywydziałowej jednostki organizacyjnej – w rozumieniu § 22 ust. 1 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego i art. 84 ust. 3a Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym – jest Regulamin Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych wprowadzony Zarządzeniem nr 16 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych.

Działalność Kolegium MISH koordynuje Wydział „Artes Liberales” (dawniej Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowowschodniej UW, Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”) – podstawowa jednostka organizacyjna Uniwersytetu Warszawskiego.

Za innowacyjność w zakresie organizacji studiów i badań humanistycznych OBTA (dziś Wydział AL) otrzymała dwukrotnie szczególnie zaszczytną nagrodę Hannah Arendt Prize (w roku 1999 i 2001 „za najciekawsze rozwiązania w zakresie nauki i dydaktyki”). 26 kwietnia 2002 r. w prestiżowym czasopiśmie „The Chronicle of Higher Education” ukazał się artykuł poświęcony rozwojowi edukacji „liberalnej” w Europie Wschodniej, w którym wiele miejsca poświęcono MISH, zwracając  uwagę na nowatorski charakter tej formy kształcenia akademickiego. Kolegium MISH znalazło się wśród dziesięciu najlepszych miejsc do studiowania w rankingu „Polityki” („Polityka nr 37 (2722), 12 września 2009).

Kolegium MISH po angielsku:
College of Inter-Area Individual Studies In the Humanities and Social Sciences