Ogłoszenia Dyrekcji

Postanowienie Dyrektora Kolegium MISH z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników głosowania na przedstawicieli tutorów w Radzie Kolegium MISH
Treść postanowienia

Zarządzenie Dyrektora Kolegium MISH UW nr 1/2016


Zarządzam wprowadzenie ekwiwalentów zajęć dla Semiotyki logicznej(przedmiot roczny: 60 godz. ćwiczeń i 60 godz. wykładu, egzamin), obowiązkowych dla studentów I roku studiów I stopnia i jednolitych w Kolegium MISH, w formie następujących przedmiotów:


1. Logika I (Instytut Filozofii UW, przedmiot roczny: 60 godz. ćwiczeń i 60 godz. wykładu, egzamin);
2. Logika i teoria mnogości I i II (Instytut Filozofii UW, 2 przedmioty semestralne, w sumie: 60 godz. ćwiczeń i 60 godz. wykładu, 2 egzaminy);
3.
Logika matematyczna (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, przedmiot semestralny: 30 godz. ćwiczeń i 30 godz. wykładu, egzamin).

Studenci mogą zapisywać się na wyżej wskazane zajęcia według zasad określonych w opisie przedmiotu i w ramach określonych przez jednostkę prowadzącą limitów miejsc.

Studenci, którzy zdecydują się na ekwiwalentyzowanie Semiotyki logicznej wyżej wymienionymi przedmiotami nie muszą składać podań w tej sprawie; należy jedynie umieścić stosowną adnotację w planie semestralnym lub rocznym.


prof. dr hab. Marek Wąsowicz, Dyrektor Kolegium MISH


Zarządzenie nr 14 Dyrektora Kolegium MISH UW

Na wniosek Zarządu Samorządu Studentów Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych ogłaszam wprowadzenie ekwiwalentów zajęć dla Semiotyki logicznej (przedmiot roczny: 60 godz. ćwiczeń i 60 godz. wykładu, egzamin, 9 ECTS, kody USOS: 3501-DF2S i 3501-DF2S2), obowiązkowych dla studentów I roku, w formie następujących przedmiotów:
1. Logika I(Instytut Filozofii UW, przedmiot roczny: 60 godz. ćwiczeń i 60 godz. wykładu, egzamin, 12 ECTS, kody USOS: 3501-DO1L dla wykładu prof. Hołówki oraz 3501-DO1L2 dla wykładu prof. Omyły),
2. Logika matematyczna(Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, przedmiot semestralny: 30 godz. ćwiczeń i 30 godz. wykładu, egzamin, 6 ECTS, kod USOS: 1000-135LOM).

UWAGA: Powyższe zarządzenie dotyczy tylko studentów I roku studiów I stopnia, rozpoczynających naukę w roku akad. 2012/2013.

Studenci mogą zapisywać się na wyżej wskazane zajęcia według określonych w sylabusie przedmiotu limitów miejsc.
Dr Agata Zalewska (Dyrektor Kolegium MISH w latach 2006-2013)