baner

Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych i Społecznych

Studia w MISH


Studia w Kolegium MISH trwają pięć lat. Są to studia stacjonarne jednolite magisterskie lub stacjonarne I i II stopnia (w zależności od kierunku studiów, na którym student planuje uzyskanie dyplomu). Nie są prowadzone w trybie zaocznym ani wieczorowym.
Studia prowadzone przez Kolegium MISH realizują zamierzenia edukacyjne ściśle odpowiadające nazwie Kolegium. Są to bowiem studia:

MIĘDZYOBSZAROWE obejmujące co najmniej dwa kierunki studiów i prowadzące do uzyskania dyplomu na co najmniej jednym kierunku studiów przy czym  indywidualny  program  kształcenia  każdego studenta musi obejmować na trzech pierwszych latach zajęcia z co najmniej dwóch dyscyplin naukowych .

INDYWIDUALNE zorganizowane w systemie tutorialnym, w którym każdy student wybiera opiekuna naukowego (tutora). Wspólnie z opiekunem student układa corocznie plan studiów uwzględniający zarówno wymagania konieczne do uzyskania dyplomu ukończenia studiów na wybranym kierunku, jak i indywidualne zainteresowania i pasje naukowe.

HUMANISTYCZNE i SPOŁECZNE oferta kierunków studiów, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warszawskiego współtworzące Kolegium MISH, obejmuje wybrane kierunki humanistyczne i społeczne, m.in.: filozofię, socjologię, historię, etnologię, filologie (kilkanaście specjalności), psychologię, pedagogikę, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, ekonomię, stosowane nauki społeczne, profilaktykę społeczną, nauki polityczne, prawo i inne.

Podstawą zasadą funkcjonowania prowadzonych przez Kolegium MISH studiów międzykierunkowych jest relacja mistrz - uczeń. Zasadniczym sposobem tworzenia tej więzi jest zapewnienie studentowi stałej opieki tutora (opiekuna naukowego), którego student wybiera spośród pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego ze stopniem co najmniej doktora, specjalizujących się w dziedzinie najbliższej zainteresowaniom studenta. Tutorem może być też pracownik naukowy Polskiej Akademii Nauk ze stopniem co najmniej doktora.

Relacja student - tutor zakłada zgodę obu stron. Studenci mogą mieć tego samego opiekuna naukowego przez cały okres studiów lub tylko przez rok, co sprawia, że w czasie studiów mogą studiować pod opieką kilku pracowników naukowych, w zależności od realizowanego programu studiów. Istnieje też możliwość współpracy dwóch opiekunów naukowych z jednym studentem, jeśli wymaga tego wybrany profil studiów.

Opiekun naukowy pomaga studentowi w wyborze kierunków studiów, programu studiów i sposobów jego realizacji, akceptuje składany przez studenta roczny lub semestralny indywidualny plan studiów oraz zatwierdza pod koniec roku akademickiego kartę roczną zawierającą wykaz zrealizowanych przez studenta zajęć, uzyskanych punktów ECTS oraz ocen z egzaminów i zaliczeń.

Plan studiów odzwierciedla stopień skonkretyzowania zainteresowań studenta. Można na przykład przez pierwsze dwa lata studiów czerpać z zajęć wiedzę ogólną, aby dobrze rozpoznać i wybrać najważniejszy kierunek studiów. Można też, jeśli ktoś ma bardzo jasno sformułowane oczekiwania, od pierwszego roku budować plan zajęć wokół jednej dyscypliny lub grupy zagadnień w szerokiej humanistycznej perspektywie.

Niezależnie jednak od tego, czy obszar zainteresowań kandydata rysuje się jasno od pierwszego roku, czy też wyłania się dopiero w trakcie studiów, wskazane jest rozpoczęcie od szerokiego, interdyscyplinarnego kształcenia. Dlatego w ciągu pierwszych trzech lat studiów wprowadzono obowiązek uczestnictwa w zajęciach przynajmniej na trzech kierunkach studiów, z których dwa mogą być uznane za wiodące, a trzeci za uzupełniający (lektoratów z języków obcych czy też zajęć organizowanych specjalnie dla Kolegium MISH nie należy traktować jako oddzielnego kierunku studiów).

Taki system przewiduje, w razie wcześniejszego zawężenia zainteresowań, możliwość rezygnacji ze studiów w trybie MISH po zakończeniu każdego roku akademickiego i przeniesienia się na ten z wydziałów współtworzących Kolegium, na którym student osiągnął odpowiednio dobre wyniki.

Nie ma obowiązku wybierania zajęć na wszystkich wydziałach wchodzących w skład Kolegium MISH. Nie ma też obowiązku ograniczenia się do przedmiotów wykładanych na I roku studiów (dotyczy I roku Kolegium MISH) czy II roku (dla II roku Kolegium MISH) itd. Wybierając zajęcia, trzeba jednak liczyć się z tym, że ćwiczenia, konwersatoria i seminaria prowadzone na starszych latach wymagają bardzo często solidnej wiedzy o podstawach danej dyscypliny naukowej, zaznajomienia się z jej aparatem pojęciowym, zdobycia umiejętności warsztatowych. Zdobyciu takich podstaw służą prowadzone na większości wydziałów zajęcia propedeutyczne.

W procesie tworzenia indywidualnych programów studiów studenci Kolegium MISH mogą liczyć na stałą pomoc Kierownictwa, członków Rady Kolegium MISH, tutorów, opiekunów lat, doktorantów Kolegium. Osoby te znają specyfikę zajęć akademickich i stopień ich trudności, są w stanie ustrzec studentów przed decyzjami pochopnymi, zwłaszcza przed wyborem zajęć zbyt trudnych w początkach studiów. Nie profesorowie jednak, a studenci są prawdziwymi autorami programów studiów.