baner

Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych i Społecznych

Aktualności

03-12-2020
Społeczeństwo demokratyczne i aktywność obywatelska

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że w dniach 4.12.2020 r. - 12.01.2021 r. będzie trwać rejestracja na przedmiot formacyjny "Społeczeństwo demokratyczne i aktywność obywatelska". Tylko osoby, które zarejestrują się na przedmiot, będą mogły wskazać swoje preferencje dotyczące grup zajęciowych (w terminie 4-11.02.2021r.).


01-12-2020
Termin złożenia planu na semestr zimowy

Dyrekcja Kolegium MISH podjęła decyzję o przedłużeniu terminu złożenia planu na semestr zimowy do 7 grudnia 2020 r.

30-10-2020
Szkolenie BHP

Uprzejmie informujemy, że przedmiot „Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej" jest obowiązkowy dla osób rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.
Szkolenie jest realizowane za pośrednictwem strony internetowej Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego https://kampus.come.uw.edu.pl w języku polskim i angielskim.
Materiały dydaktyczne niezbędne do odbycia szkolenia udostępniono bez ograniczenia czasowego w formie czterech modułów. Test, którego zaliczenie jest warunkiem ukończenia szkolenia, składa się z 26 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Przedmiot „Szkolenie w zakresie bhp" zostanie zaliczony po uzyskaniu 14 i więcej poprawnie zaznaczonych odpowiedzi.

Do testu można przystąpić w następujących terminach:

1) od 16 listopada 2020 roku do 14 lutego 2021 roku,
2) od 26 lutego 2021 roku do 7 kwietnia 2021 roku.

Dodatkowe terminy nie zostały przewidziane. 

W przypadku niezaliczenia przedmiotu w wyznaczonych wyżej terminach, powtarzanie kursu będzie możliwe od 30 sierpnia do 12 września 2021 r. Za powtarzanie przedmiotu jest pobierana opłata, której wysokość określona zostanie w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2020/2021. Opłata będzie wnoszona przelewem na rachunek bankowy właściwy dla wydziału studenta.
Studenci, którzy rozpoczynają naukę na drugim kierunku studiów, bądź na innym poziomie kształcenia, a w ramach dotychczasowego kształcenia zaliczyli szkolenie bhp (nie wcześniej niż w roku akademickim 2016/17), mogą zgłosić się do koordynatorek przedmiotu: Pani Niny Zielińskiej lub Pani Doroty Olejarki celem przepisania zaliczenia na rozpoczętym kierunku/poziomie kształcenia.

Jeżeli w trakcie realizowania przedmiotu student lub doktorant nie może z powodów zdrowotnych lub technicznych odbyć zaliczenia powinien skontaktować się z koordynatorem przedmiotu za pomocą poczty elektronicznej bhp-pomoc@adm.uw.edu.pl

21-10-2020
Komunikat

Szanowni Państwo, 

Podjąłem decyzję o powierzeniu z dniem dzisiejszym pełnienia obowiązków opiekuna następującym osobom:

dr Adam Ploszka (Wydział Prawa i Administracji) - I rok

dr hab. Anna Wolińska (Wydział Filozofii) - II rok

dr Ilona Szewczyk (Wydział „Artes Liberales”) – III rok 

dr hab. Zuzanna Benincasa (Wydział Prawa i Administracji) - IV rok

dr hab. Marta Rakoczy (Instytut Kultury Polskiej) - V rok

Podjąłem tę decyzję, ponieważ rozmowy prowadzone z przedstawicielami samorządu studentów, mające na celu ustalenie listy kandydatów na stanowiska opiekunów, wymagają jeszcze dłuższego czasu. Decyzja została podjęta z uwagi na konieczność zapewnienia normalnego funkcjonowania Kolegium w zakresie spraw studiów (z ograniczeniami wynikającymi z przepisów zewnętrznych), w tym zwłaszcza w obliczu zagrożenia płynności rozliczania roku i przygotowania obron odbywających się w październiku i listopadzie. Wyznaczając osoby pełniące tymczasowo obowiązki opiekunów uwzględniłem zalety kontynuacji obowiązków przez dotychczasowych opiekunów oraz potrzebę zróżnicowania składu grupy opiekunów, jeśli idzie o Wydziały, z których się wywodzą. 

Pragnę podziękować wymienionym wyżej osobom za gotowość podjęcia się trudu wykonywania obowiązków opiekuna. Szczególne podziękowanie kieruję do dr Ilony Szewczyk i dr hab. Zuzanny Benincasy, które – niezależnie od kontynuowania na zasadzie dobrej woli swoich dotychczasowych obowiązków – podjęły się dodatkowo zastępowania dr hab. Agnieszki Jasiewicz-Betkiewicz. 

Marek Wąsowicz

20-10-2020
Stypendium rektora na rok 2020/21

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że tura składania wniosków o stypendium rektora na rok 2020/21 została już otwarta i potrwa do 3 listopada br. W tym roku wniosek o stypendium rektora należy złożyć w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb.

Po dojściu do ekranu 8 należy kliknąć w przycisk „DALEJ: PODPISZ I ZŁÓŻ ELEKTRONICZNIE” (przycisk "zarejestruj" jest nieaktywny). USOSweb otworzy kolejny ekran, na którym będzie trzeba wprowadzić kod autoryzacyjny (USOSweb wygeneruje go automatycznie i wyśle na adres mailowy studenta podany w USOSweb – czasem trzeba na niego chwilę zaczekać). Po wprowadzeniu kodu autoryzacyjnego nastąpi złożenie wniosku drogą elektroniczną przez USOSweb – wniosek będzie miał status „złożony”.  Wniosek, który ma status złożony, jest wnioskiem poprawnie złożonym.16-10-2020
Zarządzenie Dyrektora Kolegium MISH nr 3/2020

Zachęcamy studentów Kolegium MISH do zapoznania się z najnowszym zarządzeniem Dyrektora Kolegium MISH w sprawie ekwiwalentyzacji semiotyki logicznej.

Zarządzenie nr 3


09-10-2020
Inicjatywy doskonałości

Ruszyła druga edycja konkursu minigrantów w ramach programu "Inicjatywy doskonałości" na UW. O wsparcie projektów mogą ubiegać się zespoły badawcze składające się z przedstawicieli przynajmniej trzech uczelni sojuszu 4EU+. Wspólne inicjatywy dotyczą programów flagowych:

  • Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim,
  • Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków,
  • Transformacja nauki i społeczeństwa poprzez rozwijanie zaawansowanych technologii informacyjnych, obliczeniowych i komunikacyjnych,
  • Bioróżnorodność i zrównoważony rozwój.

Wnioski można składać do 5 listopada.
Pytania można kierować na adres: 4euplus(at)uw.edu.pl
Więcej informacji

02-10-2020
Elektroniczna Legitymacja Studencka dla osób rozpoczynających naukę w Kolegium MISH

Już wkrótce poinformujemy, kiedy i w jaki sposób Kolegium MISH będzie wydawało ELS, jednak nim to nastąpi, mogą Państwo korzystać z mLegitymacji w swoich telefonach.  Instrukcję, jak można pobrać mLegitymację znajdą Państwo na stronie https://www.uw.edu.pl/mlegitymacje-studenckie-juz-dostepne-na-uw/

02-10-2020
Informacja w sprawie ręcznej rejestracji na zajęcia na Wydziale Filozofii (w wypadku braku miejsc)

Szanowni Państwo,
w razie braku miejsc na zajęciach - studenci mogą być dorejestrowani ręcznie, przez pełnomocnika ds. USOS. Takie dorejestrowanie następuje na wniosek studenta, za zgodą prowadzącego.
Osoby ubiegające się o dorejestrowanie na zajęcia, na których nie ma już wolnych miejsc, powinny:

  1. skontaktować się mailowo z osobą/osobami prowadzącymi zajęcia i uzyskać zgodę prowadzącego/prowadzących na dorejestrowanie;
  2. wypełnić formularz
  3. przesłać wypełniony formularz na adres mailowy Pani Alicji Chybińskiej.

W formularzu należy wkleić treść maila ze zgodą prowadzącego. Formularze bez zgody nie będą przyjmowane.

W wypadku przedmiotów składających się z wykładów i ćwiczeń - zgoda osoby prowadzącej ćwiczenia jest obligatoryjna.

Obowiązuje zasada: jeden przedmiot = jeden formularz.

Maile w sprawie rejestracji dodatkowej, z załączonym formularzem, proszę zatytułować: "rejestracja ręczna na zajęcia na WFZ".

23-09-2020
Zarządzenia Dyrektora

Studenci Kolegium MISH proszeni są o zapoznanie się z nowymi zarządzeniami Dyrektora Kolegium w sprawie przedmiotów formacyjnych oraz ekwiwalentów semiotyki logicznej - ich treść jest dostępna na stronie https://www.mish.uw.edu.pl/ogloszenia-dyrekcji


01-07-2020
Wyjazd na studia zagraniczne lub praktykę a COVID-19

Wszystkich studentów zainteresowanych wyjazdami na zagraniczne studia lub praktyki zachęcamy do zapoznania się z  komunikatem BWZ Komunikat BWZ nr 1420SMSSMP 201920202021.pdf

22-04-2020
Praca roczna 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że w roku ak. 2019/2020 rozliczenie pracy rocznej dla MISH będzie się odbywało wyłącznie w oparciu o dokumentację elektroniczną.

Do rozliczenia wystarczy, że recenzja pracy rocznej w wersji elektronicznej zostanie przesłana bezpośrednio przez tutora na adres mish@mish.uw.edu.pl  Studenci proszeni są o przesłanie ostatecznej wersji pracy na ten sam adres.

Prosimy o przesyłanie prac rocznych oraz recenzji w formacie PDF.

01-04-2020
List do studentów Kolegium MISH

List Dyrektora Kolegium MISH

do wszystkich osób studiujących w Kolegium MISH


Szanowni Państwo,

Od trzech tygodni Uniwersytet funkcjonuje w szczególnym trybie. Zajęcia (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria) prowadzone normalnym sposobem zostały zawieszone i cała uniwersytecka dydaktyka przeniosła się na platformy zdalnego nauczania i elektronicznych kontaktów. W takim samym trybie działają sekretariaty, dziekanaty, biura administracji uniwersyteckiej. W tej nadzwyczajnej sytuacji musimy się przestawić na inne narzędzia edukacyjne, na inne sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności, na inny tryb wymiany myśli, na inny rytm organizacji dnia. Musimy jednak przede wszystkim, pozostając w przymusowej indywidualnej i terytorialnej separacji, podtrzymywać uniwersytecką wspólnotę, czuć mocniej niż kiedykolwiek przynależność do niej i nadawać jej za pomocą wirtualnych narzędzi realny kształt. Musimy ją zatem budować siłą naszej wyobraźni, drobnymi gestami, wymianą myśli, dobrą radą, wzajemnąpomocą, udziałem w zdalnych zajęciach. Musimy się jej wszyscy nauczyć i mądrze praktykować.

To także trudny czas dla studiujących w Kolegium MISH. Mamyogólne wskazówki co do sposobów prowadzenia zajęć, ale konkretne pomysły rodzą się na poziomie wydziałów (a w ich ramach nierzadko w instytutach, katedrach i zakładach). MISH-owcy są obecni w wielu uniwersyteckich jednostkach, najczęściej realizują zajęcia w kilku z nich jednocześnie. A w każdym z tych miejsc pojawiają się specyficzne rozwiązania, wynikające z inwencji wykładowców czy pomysłów wydziałowej  administracji. Wyzwania, jakie stają tutaj przed studentami, w przypadku osób z MISH-u multiplikują się. Mam świadomość, że oznacza to liczne kłopoty, a przede wszystkim niepewność, czy uda się zrealizować zaplanowany program, zaliczyć etap studiów, uzyskać w przewidzianym terminie dyplom. I towarzyszy temu zapewne obawa, czy uda się w tej sytuacji urzeczywistnić wszystkie marzenia i plany, z jakimi rozpoczynali Państwo studia w naszym Kolegium.

Pragnę wszystkich Państwa zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, by w tym trudnym czasie studia w Kolegium nadal były źródłem satysfakcji. Nasi opiekunowie są w pogotowiu, by Państwu pomagać, nasi tutorzy chętnie doradzą, jak zmodyfikować plany studiów i realizować ambitne naukowe zamierzenia, nasz sekretariat stoi na posterunku, by na bieżąco załatwiać on-line wszystkie Państwa sprawy, komisja stypendialna (z udziałem przedstawicieli samorządu studenckiego) wykonuje bez przerwy swe zadania, a cała Dyrekcja jest gotowa, by zadbać o w miarę normalne funkcjonowanie Kolegium, podejmować w sprawach studenckich elastyczne decyzje, a gdy trzeba będzie – interweniować na szczeblu poszczególnych wydziałów czy rektoratu. Jeśli macie Państwo problemy, trudności, czujecie się niepewnie – piszcie do nas. W miarę możliwości będziemy starać się pomagać.  

Wierzę w Państwa wyobraźnię, wewnętrzną siłę i chęć przekraczania granic. Życzę zdrowia i cierpliwości. Pandemia minie, a Uniwersytet i nasze Kolegium będą trwać dalej.

            

Marek Wąsowicz

Dyrektor Kolegium MISH


Warszawa, 31 marca 2020 r.


Archiwum aktualności