baner

Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych i Społecznych

Aktualności

20-01-2021
Organizacja semestru letniego 2020/2021

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że zajęcia w semestrze letnim 2020/2021 odbywać się będą w trybie zdalnym. Online prowadzone będą zajęcia dydaktyczne, lektoraty, egzaminy oraz dyżury nauczycieli akademickich. Wyjątek stanowią zajęcia wymagające bezpośredniego kontaktu prowadzącego ze studentami, takie jak zajęcia praktyczne, w szczególności laboratoryjne, terenowe oraz praktyki studenckie, które mogą w uzasadnionych przypadkach odbywać się stacjonarnie.

Szczegóły znajdą Państwo w Zarządzeniu nr 9 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

18-01-2021
Lektoraty na studiach II stopnia

Uprzejmie informujemy, że w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego zostaje pilotażowo wdrożony projekt lektoratów dedykowanych dla studentów studiów II-go stopnia.

Są to zajęcia fakultatywne, 30-godzinne, na poziomie B2+ (3 pkt ECTS).

Na realizację tych zajęć uprawnieni studenci otrzymali nową pulę żetonów typu LEK2.

Rejestracja na zajęcia będzie otwarta w terminie: 08.02 – 18.02.2021

15-01-2021
Rejestracja na Wydziale Historii

Osoby zainteresowane realizacją zajęć na Wydziale Historii informujemy, że:

Jednocześnie informujemy, że z dniem 18 stycznia br. zmianie ulegnie główny adres mailowy sekcji studenckiej WH z sekretariat.stud.ih@uw.edu.pl na sekcja.stud.wh@uw.edu.pl (http://ihuw.pl/dla-studentow/licencjackie-dzienne-i-wieczorowe/informacje/zmiana-poczty-elektronicznej-sekcji-ds-studenckich).

08-01-2021
Rejestracja na zajęcia semestru letniego 2020/21 w Kolegium Artes Liberales

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że rejestracja na zajęcia semestru letniego 2020/21 Kolegium Artes Liberales będzie podzielona na trzy tury:

I tura - 12.01.2021 - 23.01.2021 tylko dla studentów S1-AL-F i S2-AL i oraz studentów programu S1-PRK-AL-MISH i S2-PRK-AL-MISH. 

II tura - 25.01.2021 - 05.02.2021 dla wszystkich studentów AL oraz AZ, CS, FN 

III tura - 08.02.2021 - 07.03.2021 dla pozostałych studentów MISH i MISMAP.

Studenci, którym nie uda się zapisać na zajęcia, będą mogli składać podania o dopisanie do zajęć w dniach 15.02.2021 - 07.03.2021 na adres: katarzyna.bosk@al.uw.edu.pl


30-12-2020
Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu retoryki

Polskie Towarzystwo Retoryczne zaprasza Promotorów i Absolwentów do zgłaszania najlepszych prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) z zakresu retoryki lub wykorzystujących aparat badawczy retoryki.

Na zgłoszenia czekamy do 31.01.2021. Więcej szczegółów (regulamin i formularz zgłoszeniowy) na stronie: https://retoryka.edu.pl/konkurs-ptr.

28-12-2020
Ochrona Własności Intelektualnej dla studentów I i II roku studiów I stopnia (oraz jednolitych) w Kolegium MISH

Zdalne szkolenie "Ochrona własności intelektualnej" dla studentów MISH w tym roku odbędzie się 25 lutego w godz. 17.00 - 20.00 (osoby, które w tym czasie mają zajęcia, będą mogły przystąpić do dodatkowego szkolenia 5 marca w godz. 17.00 - 20.00.)

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest rejestracja poprzez USOSweb na przedmiot "Ochrona Własności Intelektualnej" (kod 4012-OWI). Rejestracja potrwa od 29.12.2020 r. do 24.02.2021 r.14-12-2020
Rejestracja na prace roczne MISH

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że ruszyły już rejestracje na prace roczne dla MISH na rok akademicki 2020/2021. Rejestracje będą otwarte do 13 czerwca 2021 r. Osoby, które będą potrzebowały pomocy przy wielokrotnym podpięciu pracy,  lub przy wyborze właściwej rejestracji, proszone są o kontakt z opiekunem administracyjnym.

04-12-2020
Zalecenie Dyrektora Kolegium MISH

Zalecenie Dyrektora Kolegium MISH

z dnia 4 grudnia 2020 r.

w sprawie stosowania par. 14 ust. 2 i par. 15 ust. 2 Organizacji Studiów w Kolegium MISH


1. W związku z problemami dotyczącymi stosowania par. 14 ust. 2 i par. 15 ust. 2 Organizacji Studiów w zakresie sformułowanej tam konieczności uwzględniania w indywidualnym rocznym lub semestralnym planie studiów zajęć z dwóch różnych dziedzin nauki, mając na uwadze fakt, iż wymóg ten nie występował w takiej formie w obowiązujących do 30.09.2020 r. Zasadach Studiowania w Kolegium MISH, zalecam odstąpienie od tego wymogu w odniesieniu do semestralnych indywidualnych planów studiów na pierwszy semestr roku akademickiego 2020/21.

2. Sposób realizacji tego wymogu w odniesieniu do indywidualnych planów studiów na drugi semestr i ewentualnej korekty rocznych planów studiów określony zostanie odrębnie. 


Dyrektor Kolegium

Marek Wąsowicz

03-12-2020
Społeczeństwo demokratyczne i aktywność obywatelska

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że w dniach 4.12.2020 r. - 12.01.2021 r. będzie trwać rejestracja na przedmiot formacyjny "Społeczeństwo demokratyczne i aktywność obywatelska". Tylko osoby, które zarejestrują się na przedmiot, będą mogły wskazać swoje preferencje dotyczące grup zajęciowych (w terminie 4-11.02.2021r.).


30-10-2020
Szkolenie BHP

Uprzejmie informujemy, że przedmiot „Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej" jest obowiązkowy dla osób rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.
Szkolenie jest realizowane za pośrednictwem strony internetowej Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego https://kampus.come.uw.edu.pl w języku polskim i angielskim.
Materiały dydaktyczne niezbędne do odbycia szkolenia udostępniono bez ograniczenia czasowego w formie czterech modułów. Test, którego zaliczenie jest warunkiem ukończenia szkolenia, składa się z 26 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Przedmiot „Szkolenie w zakresie bhp" zostanie zaliczony po uzyskaniu 14 i więcej poprawnie zaznaczonych odpowiedzi.

Do testu można przystąpić w następujących terminach:

1) od 16 listopada 2020 roku do 14 lutego 2021 roku,
2) od 26 lutego 2021 roku do 7 kwietnia 2021 roku.

Dodatkowe terminy nie zostały przewidziane. 

W przypadku niezaliczenia przedmiotu w wyznaczonych wyżej terminach, powtarzanie kursu będzie możliwe od 30 sierpnia do 12 września 2021 r. Za powtarzanie przedmiotu jest pobierana opłata, której wysokość określona zostanie w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2020/2021. Opłata będzie wnoszona przelewem na rachunek bankowy właściwy dla wydziału studenta.
Studenci, którzy rozpoczynają naukę na drugim kierunku studiów, bądź na innym poziomie kształcenia, a w ramach dotychczasowego kształcenia zaliczyli szkolenie bhp (nie wcześniej niż w roku akademickim 2016/17), mogą zgłosić się do koordynatorek przedmiotu: Pani Niny Zielińskiej lub Pani Doroty Olejarki celem przepisania zaliczenia na rozpoczętym kierunku/poziomie kształcenia.

Jeżeli w trakcie realizowania przedmiotu student lub doktorant nie może z powodów zdrowotnych lub technicznych odbyć zaliczenia powinien skontaktować się z koordynatorem przedmiotu za pomocą poczty elektronicznej bhp-pomoc@adm.uw.edu.pl


Archiwum aktualności