baner

Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych i Społecznych

MISH dla początkujących


Studia indywidualne

Studenci Kolegium MISH mają dużą swobodę w układaniu własnego planu studiów. Samodzielnie decydują, co chcą studiować i co roku układają z pomocą tutora indywidualny plan studiów.

Tutor

Tutor jest indywidualnym opiekunem naukowym każdego studenta Kolegium MISH. Reprezentuje kierunek badawczy najbliższy zainteresowaniom studenta. Pod kierunkiem tutora student opracowuje plany studiów dla poszczególnych etapów nauki oraz przygotowuje pracę roczną. W wyborze tutora studentom pomagają koordynatorzy poszczególnych dziedzin nauk humanistycznych i społecznych.

Minimum programowe

Wszystkie wydziały zrzeszone z Kolegium określiły swoje minima programowe tzn. grupy zajęć, które student musi zrealizować, aby móc ubiegać się o tytuł licencjata bądź magistra danej dziedziny. Student nie musi zatem realizować pełnego programu kierunku, na którym chce uzyskać dyplom (choć może to zrobić) - może za to uzupełniać swoją wiedzę i zdobywać nowe umiejętności na zajęciach oferowanych przez inne jednostki sfederowane w Kolegium MISH. Minima ulegają modyfikacjom, ale każdego studenta, który nie przerywał toku studiów, obowiązuje zawsze minimum z roku, w którym rozpoczął studia w Kolegium.

Rekomendacje

Na części wydziałów obowiązuje limit miejsc dla studentów Kolegium MISH, dlatego, aby móc realizować dyplom na limitowanym kierunku, należy ubiegać się o rekomendację. Student występuje o przyznanie rekomendacji najczęściej po zaliczeniu I roku studiów, ma jednak prawo do uczestniczenia w zajęciach z limitowanego kierunku jeszcze przed uzyskaniem rekomendacji. Rekomendacje przyznaje specjalna komisja, wedle zasad ustalonych przez Dyrekcję Kolegium i Zarząd Samorządu Studentów MISH.

Opiekunowie lat

Pomocą przy organizowaniu studiowania oraz w kwestiach formalnych służą studentom Kolegium MISH opiekunowie poszczególnych lat. Akceptują plany semestralne/roczne i rozliczają studentów z ich realizacji. Z opiekunem student może się spotkać podczas dyżuru, bądź porozumiewać się drogą mailową.

Zasady studiowania

Szczegółowe wymagania wobec studentów MISH i sposób organizacji studiów opisane są w Organizacji Studiów.