baner

Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych i Społecznych

Informacje ogólne


Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne utworzono w 1992 r. na podstawie projektu przedstawionego przez prof. Jerzego Axera ówczesnemu Rektorowi Uniwersytetu Warszawskiego prof. Andrzejowi Kajetanowi Wróblewskiemu. MISH uruchomiono z myślą o osobach obdarzonych niespokojnym umysłem, dociekliwych i refleksyjnych, a zarazem gotowych brać na siebie współodpowiedzialność za kształt i rytm swoich studiów. Taka forma studiowania, odchodząca od szkolnych schematów, wymaga od studentów dużej samodyscypliny oraz - na co wskazuje dotychczasowa praktyka - działa mobilizująco i w większym stopniu przynosi zadowolenie ze studiów. Wykształcenie nowoczesnego humanisty wymaga bowiem gotowości do stałego przekraczania granic wąskich specjalności i rozumienia języka dyscyplin pokrewnych. Ten rodzaj studiów zwiększa także umiejętność przystosowania się absolwentów Kolegium MISH do zmiennych warunków na rynku pracy.

Od czasu powołania MISH, w toku zmian - jakie zaszły i wciąż zachodzą - w polskim szkolnictwie wyższym coraz wyraźniej ujawniała się zasadność powołania takiego modelu studiów, o czym świadczy przyjęcie wzorowanego na inicjatywie UW modelu MISH w czołowych uniwersytetach polskich:

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - od roku 1997,
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach - od roku 1997,
  • Uniwersytet Jagielloński - od roku 2000,
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski - od roku 2000,
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - od roku 2002,
  • Uniwersytet Wrocławski - od roku 2004,
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - 2007,
  • Uniwersytet Łódzki - od roku 2008,
  • Uniwersytet Opolski - od rok 2011.

Miarą sukcesu tych inicjatyw było powołanie do życia w roku 1999 międzyuniwersyteckiej ogólnopolskiej struktury pod nazwą Akademia "Artes Liberales", która przeniosła doświadczenia MISH-ów na poziom studiów międzyuczelnianych.

Kolegium MISH po angielsku: College of Interdisciplinary Individual Studies in Humanities and Social Sciences

Poprzednia nazwa (Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych, ang. College of Inter-Area Individual Studies in the Humanities and Social Sciences)obowiązywała w latach 2012-2019.