baner

Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych i Społecznych

Szkolenie BHP


Obowiązek zrealizowania szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia obejmuje wszystkie osoby, które rozpoczynają kształcenie na Uniwersytecie Warszawskim:

· na I roku jednolitych studiów magisterskich,

· na I roku studiów pierwszego stopnia,

· na I roku studiów drugiego stopnia,

· w drodze przeniesienia z innej uczelni,

· w drodze wznowienia na studia na II rok studiów drugiego stopnia.


Zasady organizacji szkolenia BHP organizowanego na poziomie ogólnouniwersyteckim: 

  • szkolenie BHP jest realizowane przy użyciu platformy e-learningowej „Kampus” prowadzonej przez Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego: https://kampus.come.uw.edu.pl;
  • udział w szkoleniu BHP jest bezpłatny;
  • materiały dydaktyczne niezbędne do odbycia szkolenia BHP udostępnione są bez ograniczenia czasowego w formie pięciu modułów;  
  • test, którego zaliczenie jest warunkiem ukończenia szkolenia BHP, składa się z 26 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru, a szkolenie zostanie zaliczone po uzyskaniu 14 i więcej poprawnie zaznaczonych odpowiedzi;
  • studenci mogą przystąpić do rozwiązania testu w terminach określonych przez Rektora;
  • wyniki zaliczenia szkolenia BHP zostaną automatycznie przesłane do systemu USOS po zakończonej turze zaliczeń;
  • w przypadku niezaliczenia szkolenia BHP student jest zobowiązany do jego powtórzenia w kolejnym cyklu dydaktycznym. Za powtarzanie szkolenia jest pobierana opłata.
  • jeżeli w trakcie realizowania szkolenia BHP student nie może z powodów zdrowotnych lub technicznych odbyć zaliczenia, powinien skontaktować się z koordynatorem przedmiotu za pomocą poczty elektronicznej: bhp-pomoc@uw.edu.pl;


Zasady zaliczania szkolenia BHP na studiach I stopnia w Kolegium MISH

Osoby studiujące na studiach I stopnia (lub na jednolitych studiach magisterskich) w Kolegium MISH mają obowiązek zaliczenia szkolenia BHP w trakcie I roku nauki. Szkolenie powinno zostać dodane do indywidualnego planu studiów i podpięte zgodnie z owym planem.


Zasady zaliczania szkolenia BHP na studiach II stopnia w Kolegium MISH

Osoby studiujące na studiach II stopnia w Kolegium MISH mają obowiązek zaliczenia szkolenia BHP w trakcie I roku nauki. Szkolenie powinno zostać dodane do indywidualnego planu studiów i podpięte zgodnie z owym planem.

Obowiązek realizacji szkolenia BHP nie dotyczy osób, które w ramach dotychczasowego kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim zrealizowały szkolenie BHP. W zakresie uznania szkolenia BHP zrealizowanego w ramach dotychczasowego kształcenia decyduje Kierownik Jednostki Dydaktycznej. Aby zawnioskować o włączenie do toku studiów (oraz do indywidualnego planu) szkolenia zrealizowanego wcześniej, należy złożyć podanie przez USOSweb do dyrektora ds. studenckich Kolegium MISH.

W sprawie włączenia do toku studiów MISH szkolenia BHP zrealizowanego na innej uczelni, należy złożyć podanie do dyrektora ds. studenckich Kolegium. Do podania należy dołączyć poświadczenie realizacji szkolenia oraz jego sylabus.