baner

Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych i Społecznych

Absolwent


Współczesny rynek pracy ma charakter zmienny i dynamiczny. Nie zawsze tym warunkom umie sprostać absolwent tradycyjnie ukształtowanych studiów uniwersyteckich w obrębie jednej dyscypliny humanistycznej. Nowoczesna humanistyka często znosi wyraziste podziały między specjalnościami, np. oczekuje od filologa kompetencji komparatystycznych dających możliwość poruszania się w różnych strefach językowych; od historyka literatury, zajmującego się obiegami literackimi, kompetencji socjologa i psychologa; od pracownika instytucji kultury znajomości prawa autorskiego i mechanizmów marketingowych itp. Kolegium MISH kształci humanistów interdyscyplinarnych, tj. ludzi odznaczających się wiedzą, umiejętnościami i postawami ukształtowanymi w wyniku studiów międzykierunkowych o zakresie ogólnym i szczegółowym:

- zakres ogólny - w ramach szeroko pojmowanej humanistyki i działań na terenie kultury (osiągany przez zdobywanie wiedzy i umiejętności na różnych wydziałach Uniwersytetu i poświadczony w suplemencie do dyplomu),

- zakres szczegółowy - zagwarantowany przez wypełnienie wymagań uniwersyteckich w obrębie dyscypliny kierunkowej (poświadczony przez dyplom ukończenia studiów na kierunku, na którym student zrealizował minimum programowe, przygotował pracę dyplomową i złożył egzamin dyplomowy).

Absolwent Kolegium MISH posiada - obok kompetencji właściwych dla kierunków i poziomów studiów realizowanych w ramach studiów MISH - umiejętności interdyscyplinarnego ujmowania problemów z zakresu nauk humanistycznych. Świadomie wykorzystując metody dyscyplin badawczych poznane na wybranych przez siebie kierunkach studiów, przeprowadza interdyscyplinarne analizy i interpretacje zjawisk i procesów zachodzących w kulturze i społeczeństwie oraz rozwiązuje teoretyczne i praktyczne problemy związane z rozumieniem człowieka i procesów współczesnego świata. Odznacza się postawą otwartości i szacunku wobec różnych dyscyplin nauki, wobec tradycji i współczesności, a także umiejętnością świadomego i wiarygodnie uargumentowanego dokonywania ocen.

Absolwent realizowanych w ramach Kolegium MISH studiów II stopnia oraz jednolitych magisterskich jest wszechstronnie przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich: odznacza się umiejętnością samodzielnego stawiania problemów badawczych, trafnego doboru i zastosowania interdyscyplinarnej metodologii w ich rozwiązywaniu, odpowiedzialnego planowania indywidualnego rozwoju naukowego oraz tworzenia projektów badawczych. Absolwent ujawnia postawę gotowości do pogłębiania dotychczasowej wiedzy oraz doskonalenia umiejętności w ramach kształcenia ustawicznego. Posiada kompetencje rozstrzygające o wysokim potencjale zatrudnialności: m.in. otwartość, odpowiedzialność, samodyscyplinę, umiejętność tworzenia i realizowania projektów, gotowość do samodoskonalenia i współpracy.