baner

Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych i Społecznych

Składanie podań


Wszystkie podania należy składać w wersji elektronicznej - przez system USOS.
Podania przesyłane mailem nie będą rozpatrywane.

 • Podania o zaliczenie warunkowe lub powtarzanie etapu studiów - zawsze należy umieścić w takim podaniu informację o niezaliczonym przedmiocie/przedmiotach.
 • Podania o podpięcia - należy zawsze podać nazwę, kod przedmiotu i etap, pod który ma być podpięty.
 • Podania o ekwiwalent Modułu Międzyobszarowego - należy zawsze podać efekty uczenia przedmiotu, który ma być ekwiwalentem zajęć modułowych.
 • Podania o przesunięcie jakiegokolwiek terminu (np. złożenia dokumentów do rozliczenia roku) należy składać przed jego upływem.
 • Podania o urlop (jakikolwiek) - należy zawsze podać termin rozpoczęcia urlopu i czas jego trwania.
 • Podania o zmianę toku studiów ze względów zdrowotnych oraz podania o urlop zdrowotny należy składać za pośrednictwem Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW.
 • Podanie o urlop macierzyński/ojcowski - należy dołączyć zaświadczenie o urodzeniu dziecka lub akt urodzenia dziecka.
 • Podanie o umorzenie opłat ze względu na trudną sytuację materialną - należy dołączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach.

Kolegium MISH nie rozpatruje podań o zarejestrowanie/wyrejestrowanie z zajęć - należy je kierować do jednostki oferującej dany przedmiot (z wyjątkiem przedmiotów oferowanych przez Katedrę im. Tadeusza Mazowieckiego). Rezygnacji na podstawie par. 23b, ust. 6. "Regulaminu studiów na UW" student dokonuje samodzielnie poprzez system USOS.

Zasady składania planów

Plany można składać tylko i wyłącznie na formularzach pobranych ze strony Kolegium MISH - plany na innych formularzach nie będą przyjmowane przez Sekretariat.

To, że plan został złożony do Sekretariatu nie znaczy, że został on przyjęty przez Kolegium MISH.
O tym, czy plan zostanie przyjęty (a zatem - czy stanie się podstawą rozliczania roku) decyduje opiekun roku po sprawdzeniu planu od strony formalnej i to on informuje drogą mailową studenta o ewentualnym nieprzyjęciu planów oraz wyjaśnia ze studentem powody takiej decyzji.

Zasady składania dokumentów do rozliczenia roku

Aby rozliczyć rok student musi:

 • przesłać do sekretariatu pracę roczną w formie elektronicznej
 • złożyć rozliczenie z BUW
 • złożyć recenzję pracy rocznej na odpowiednim formularzu (jeżeli recenzentem pracy rocznej nie jest tutor, konieczny jest podpis tutora potwierdzający zapoznanie się z recenzją).

Studenci MISH nie składają już kart rocznych - nie będą one przyjmowane. Rozliczenie odbywa się wyłącznie na podstawie USOS. W przypadku, gdy student uczestniczy w zajęciach poza UW, musi dołączyć potwierdzony wydruk z USOS (lub analogicznego systemu) innej uczelni.

Sekretariat przyjmuje tylko komplety dokumentów do rozliczenia roku.

Po złożeniu kompletu dokumentów do rozliczenia roku sekretariat zgłasza etap do rozliczenia w USOS. Oznacza to blokadę rejestracji, podpięć i możliwości wpisywania ocen na danym etapie studiów (na etapie zgłoszonym do rozliczenia). Po zgłoszeniu etapu do rozliczenia nie ma możliwości dokonywania zmian - dokumenty do rozliczenia roku należy zatem składać dopiero wtedy, gdy wszystkie przedmioty są we właściwy sposób podpięte, a wszystkie oceny wpisane.

 

Nieterminowe składanie planów i dokumentów do rozliczenia roku

Każdy student, który nie złożył planów lub dokumentów do rozliczenia roku w terminie, musi napisać podanie z prośbą o ich przyjęcie i wyjaśnić w nim powody opóźnienia.

Ze względu na długi czas obiegu podań, sekretariat przyjmuje wszystkie dokumenty bez względu na to, czy są złożone w terminie, czy po terminie. O tym, czy dokumenty zostaną przyjęte decyduje opiekun roku po sprawdzeniu, czy student złożył odpowiednie podanie i uzyskał właściwą zgodę. W razie braku odpowiedniej zgody opiekun roku informuje studenta drogą mailową o nieprzyjęciu planu/dokumentów do rozliczenia roku.