baner

Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych i Społecznych

Program MOST


Program MOST jest adresowany do studentów, którzy pragną realizować swoje zainteresowania naukowe poza macierzystym Uniwersytetem. Pozwala on na odbycie semestralnych lub rocznych studiów, a także zaliczenie co najmniej jednego przedmiotu (wówczas pozostałe przedmioty student zalicza w Uczelni macierzystej) na innym polskim Uniwersytecie biorącym udział w programie. System Mobilności Studentów wzorowany jest na programie Erasmus.
Studia w ramach Programu MOST może podjąć student nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich, drugiego semestru studiów I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II stopnia. Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni oraz złożenie formularza zgłoszeniowego.

Głównym założeniem Programu MOST jest realizowanie indywidualnego programu studiów.
Po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu do programu student sporządza indywidualny program studiów tzw. "Porozumienie o programie zajęć". Program ten może obejmować dowolne przedmioty wybrane z różnych semestrów studiów na danym kierunku lub kierunkach pokrewnych.
W momencie sporządzania "Porozumienia o programie zajęć" student powinien ustalić z Prodziekanem ds. studenckich swojego wydziału macierzystego listę przedmiotów obowiązkowych. Jeśli student wybierze kierunek zgodny ze studiowanym w uczelni macierzystej może obowiązkowe przedmioty uwzględnić w indywidualnym programie studiów i zaliczyć je w ramach Programu MOST, jeśli jednak wybierze inny kierunek, to Prodziekan ds. studenckich powinien określić termin, w którym wracający z Programu MOST student ma zaliczyć zaległe przedmioty. Termin ten nie może być przewidziany w sesji poprawkowej danego semestru, ale w następnym semestrze, bądź roku studiów.

W Programie MOST bierze udział 19 polskich szkół wyższych:

 • Uniwersytet Śląski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

REKRUTACJA KROK PO KROKU

 1. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST (www.most.uka.uw.edu.pl).
  Wpisz wymagane dane osobowe oraz dane dotyczące studiów, a następnie wybierz Uczelnię oraz kierunek, na który chciałbyś/-abyś wyjechać w ramach Programu MOST (maksymalnie dwie możliwości wyboru). Masz na to czas do 15 maja w przypadku wyjazdu na semestr zimowy lub cały rok akademicki lub do 30 listopada w przypadku wyjazdu na semestr letni.

 2. Wydrukuj wypełniony kwestionariusz, podpisz i przedstaw go swojemu Prodziekanowi ds. studenckich w celu otrzymania pisemnej zgody na udział w Programie MOST.

 3. Zaopiniowany kwestionariusz złóż Koordynatorowi Programu MOST w Uniwersytecie Warszawskim (Magdalena Mars, Magdalena.Mars@adm.uw.edu.pl, Biuro Spraw Studenckich UW ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, II piętro, pok. 29a). Masz na to czas do 22 maja w razie wyjazdu na semestr zimowy lub cały rok akademicki, bądź do 4 grudnia, jeśli planujesz wyjazd w semestrze letnim. Koordynator sprawdzi wniosek i przekaże do akceptacji Prorektora ds. studenckich Uniwersytetu Warszawskiego. Zaakceptowany wniosek zostanie wprowadzony przez Koordynatora w formie PDF do systemu IRK MOST.

 4. Decyzję o przyznaniu miejsca podejmuje Uniwersytecka Komisja Kształcenia
  do 30 czerwca w przypadku semestru zimowego lub wyjazdu całorocznego oraz
  do 30 grudnia w przypadku semestru letniego.

UWAGA! Studenci Kolegium MISH:

 1. ustalają z tutorem i właściwym opiekunem roku semestralny (lub roczny) plan studiów,
 2. na podstawie planu przygotowują Porozumienie o programie zajęć, które przedkładają do zaakceptowania z-cy Dyrektora Kolegium MISH UW ds. studenckich.

W razie ewentualnych wątpliwości warto odwiedzić stronę internetową Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia (www.uka.amu.edu.pl) oraz Biura Spraw Studenckich (www.bss.uw.edu.pl), na których znajdziecie wszystkie potrzebne formularze i regulamin wymiany.

Warto również przeczytać Przewodnik dot. Programu MOST, który zawiera przydatne informacje o Programie, opisuje czynności administracyjne wykonywane przez jednostkę dydaktyczną UW, jak również określa zadania jakie stoją przed studentem zakwalifikowanym na wyjazd w ramach Programu MOST.