baner

Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych i Społecznych

Program MOST


Program MOST jest adresowany do studentów, którzy pragną realizować swoje zainteresowania naukowe poza macierzystym Uniwersytetem. Pozwala on na odbycie semestralnych lub rocznych studiów, a także zaliczenie co najmniej jednego przedmiotu (wówczas pozostałe przedmioty student zalicza w Uczelni macierzystej) na innym polskim Uniwersytecie biorącym udział w programie. System Mobilności Studentów wzorowany jest na programie Erasmus.

Studia w ramach Programu MOST może podjąć student nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich, drugiego semestru studiów I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II stopnia. Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni oraz złożenie formularza zgłoszeniowego.

Strona internetowa Programu MOST

Rekrutacja - krok po kroku

UWAGA! Studenci Kolegium MISH:

  1. ustalają z tutorem i właściwym opiekunem roku semestralny (lub roczny) plan studiów,
  2. na podstawie planu przygotowują Porozumienie o programie zajęć, które przedkładają do zaakceptowania z-cy Dyrektora Kolegium MISH UW ds. studenckich.